Biogas

En del af Waste-to-Energy konceptet

Husholdningsaffald

Affaldet skal kildesorteres inden det er egnet til biogasproduktion. Restproduktet i form af emballage bortskaffes på forbrændingsanlæg, mens det organiske materiale sendes til biogasanlægget.

Industriaffald

Organisk affald fra fødevareproduktion leveres til biogasanlægget. Industriaffald omfatter f.eks. også restmateriale fra rensningsanlæg.

Landbrug

Organisk affald fra landbrug, som f.eks. husdyrgødning og restprodukter fra landbrugsproduktionen, leveres til biogasanlægget.

Biogasanlægget

I biogasanlægget findeles de tilførte affaldsprodukter, også kaldet biomasser, og pumpes over til de iltfrie reaktorer, hvor de opvarmes. I reaktoren sker en biologisk proces, hvorved bakterierne producerer biogas.

El

Biogas kan udnyttes til drift af en gasmotor som driver en el-generator, som producerer strøm.

Varme

Biogas kan udnyttes til drift af en gasmotor i et kraftvarmeanlæg, som omformer biogassen til energi i form af varme eller den kan anvendes til køling i industrielle processer.

Biogas/Naturgas

Den rå biogas renses og kan derefter sendes ud på det landsdækkende naturgasnet eller anvendes som brændstof i transportsektoren.

Gødning

Den afgassede biomasse anvendes som gødning og jordforbedringsmiddel på markerne. Den afgassede biomasse indeholder alle de næringsstoffer, der blev tilført biogasanlægget med det organiske materiale.

Processen