Biogas

Processen

Biogas Process 2 PD +1 SD.DK

Organisk affald

Organisk affald fra fødevareproduktion, landbrug og husholdninger leveres til biogasanlægget. Organisk affald kan bl.a. bestå af husdyrgødning, restprodukter fra landbrugsproduktionen og restmaterialer fra rensningsanlæg.

Husholdningsaffaldet skal kildesorteres inden det er egnet til biogasproduktion.

 

 

Biogasanlægget

I biogasanlægget findeles de tilførte affaldsprodukter, også kaldet biomasser, og pumpes over til de iltfrie reaktorer, hvor de opvarmes. I reaktoren sker en biologisk proces, hvorved bakterierne producerer biogas.

El

Biogas kan udnyttes til drift af en gasmotor som driver en el-generator, som producerer strøm.

Varme

Biogas kan udnyttes til drift af en gasmotor i et kraftvarmeanlæg, som omformer biogassen til energi i form af varme eller den kan anvendes til køling i industrielle processer.

Biogas/Naturgas

Den rå biogas renses og kan derefter sendes ud på det landsdækkende naturgasnet eller anvendes som brændstof i transportsektoren.

Gødning

Den afgassede biomasse anvendes som gødning og jordforbedringsmiddel på markerne. Den afgassede biomasse indeholder alle de næringsstoffer, der blev tilført biogasanlægget med det organiske materiale.